top of page

Sekirite mize

Règleman vizitè yo

Tout timoun yo dwe akonpaye pa yon adilt (pa gen okenn depoze) epi tout adilt dwe akonpaye pa yon timoun. Timoun ak granmoun dwe rete ansanm toutan pandan vizit yo.  Adilt ki vle fè yon toune nan mize a ka fè sa avèk yon eskòt nan mize a.

 

Règleman sou Fimen ak Zam

Mize pou Timoun nan Wilmington se yon kanpis ki pa gen lafimen epi ki pa gen zam. Yo pa pèmèt fimen, vape oswa zam nan lokal nou an nenpòt ki lè.

 

Règleman Fotografi

Fotografi vizitè yo otorize pou itilizasyon pèsonèl, ki pa komèsyal sèlman. Foto yo pa gen dwa pibliye, vann, repwodui, distribye, oswa eksplwate komèsyal nan okenn fason sof si Direktè Egzekitif la apwouve alekri.

Fotografi pa dwe deranje lòt vizitè mize yo oswa anplwaye yo epi yo pa dwe limite aksè nan ekspozisyon, antre/sòti, papòt, ak zòn ki gen anpil trafik.

Fotografi lòt vizitè nan mize a san pèmisyon eksprime yo entèdi.

Fotografi ak videyo pwofesyonèl mande pou fè aranjman davans ak Direktè Egzekitif la.

Mize pou Timoun nan Wilmington rezève dwa pou pran foto envite pou itilize nan lavni. Lè w achte yon tikè admisyon, ou otorize The Children's Museum of Wilmington pou pran foto ak videyo tout envite ki anrejistre ak moun k ap bay swen pou yo itilize, montre ak fè foto ak videyo sa yo sou sitwèb la, piblisite, ak lòt medya pou rezon pwomosyon.

 

Si w pa remèt dwa imaj yo pou The Children's Museum of Wilmington, tanpri fè nou konnen alekri nan marketing@playwilmington.org. 

bottom of page