top of page

Demann Donasyon

Mèsi pou enterè w genyen nan resevwa yon kontribisyon nan men The Children's Museum of Wilmington! Antanke yon 501(c)3 san bi likratif, nou konprann kijan donasyon kominote a ede avanse misyon yo. Nou sipòte òganizasyon ki pa pou pwofi nan zòn nan nan efò yo pou ranmase lajan lè nou bay kat (4) pas pou Mize pou itilize yon sèl fwa. Nou pral sèlman ranpli yon demann pou chak ane kalandriye. Yon demann dwe soumèt omwen kat semèn anvan evènman ou a epi òganizasyon w la dwe sitiye nan Sidès North Carolina. Tanpri sonje, soumèt yon demann don pa garanti yon don. 

Mèsi pou soumèt!

bottom of page