top of page
Kids Playing with Lego

Anplwaye nou yo nan The Children's Museum of Wilmington kwè nan pouvwa chak timoun aprann atravè jwèt. Se poutèt sa nou fè efò pou akomode bezwen tout envite yo lè nou bay aksè finansye, fizik, emosyonèl, ak entelektyèl nan yon anviwònman akeyan ak an sekirite. N ap kontinye aprann epi kolabore ak kominote lokal yo ki sipòte nou nan misyon sa a. Pou aranjman, kesyon, oswa kòmantè, tanpri kontakte nou nan 910-254-3534 ext. 106!

Resous aksesiblite

Politik

Terapis ak moun kap bay swen

Terapis ak moun kap bay swen yo resevwa yon tikè admisyon gratis lè yo akonpaye yon kliyan ki peye ki bezwen asistans medikal oswa fizik pandan vizit yo nan Mize a. Tanpri rele Resepsyon an nan (910) 254-3534 pou rezève tikè admisyon gratis la anvan vizit ou a.

Resous mize

Sansoryèl Son Map

Kat sa a montre nivo son ki gen eksperyans nan ekspozisyon nou yo.
Li enpòtan pou w sonje ke plis mize a vin pi okipe, se plis espas ekspozisyon yo vin pi fò. Tanpri gade biwo nou an si yon moun nan pati ou a bezwen yon espas trankil pandan vizit yo oswa si li enterese tcheke kas ekoutè ki anile bri nou yo.

CVD friendly Museum Sound Map, klike isit la .

Mize Sound Map, klike isit la .

Gid pou jwe terapi lapawòl

Gid sa a se yon pwodwi nan fè yon patològ lokal lapawòl-lang mache nan Mize a epi dekri kijan yo ta itilize espas ki la pou terapi lapawòl. Objektif la se bay yon plan sou fason timoun yo ka travay sou devlopman lapawòl yo pandan vizit yo nan Mize a. Gid la pa konplè, men li ofri yon pwen depa sou fason yo ka itilize chak ekspozisyon. Klike la a.

Istwa Sosyal 

Istwa sosyal nou yo fèt pou ede pitit ou, zanmi w oswa manm fanmi w prepare pou vizit yo nan Mize a. Vèsyon angle disponib isit la. Vèsyon Panyòl ap vini byento.

Ekoutè ki anile bri

Kounye a nou gen de kas ekoutè sansoryèl pou timoun nan biwo nou an ki disponib pou tcheke sou yon baz premye vini, premye sèvi. 

Sensory SUNDAYS 

From 10am - 12pm on select Sundays, the Museum will offer a sensory friendly experience for visitors with sensory sensitivities. This includes adjusting exhibit lighting and audio, providing sound maps and sensory signage throughout the Museum, and designating calming spaces. Learn more.

Sak sansoryèl   Vini byento!  

Nou nan pwosesis pou kreye sak sansoryèl ki pral disponib pou tcheke nan biwo nou an. Sak la ap gen ladann ansoryèl rekonfòtan ak atik tactile ki pral ede envite yo kontwole pwosesis sansoryèl pandan vizit yo. 

Etablisman

Antre aksesib

Nou gen yon antre aksesib pou chèz woulant ak pousèt ki sitiye sou bò mize a, anfas 2nd Street. Pòt sa a rete fèmen pandan lè travay. Lè yon kliyan rive nan papòt la, yo pral peze yon bouton entèkominikasyon ki pral avèti biwo a. Yon anplwaye ap reponn atravè entèfon an epi pèsonèlman vin ouvri pòt la. 

Pakin aksesib  

Mize a sitiye nan Downtown Wilmington epi li pa gen yon pakin deziyen. Espas pakin aksesib ki make ki pi pre yo pou kliyan ki gen yon plak machin aksesib ki valab oswa yon etikèt pandye yo se nan pakin peye Hannah Block USO nan 118 S. 2nd St. Espas yo gen yon pri $1.00 pa èdtan pou premye senk èdtan yo ak $8.00 pou 24. èdtan. Moun ki gen plak machin valab pou pakin ki aksesib oswa tag ki pandye kapab pake gratis tou nan nenpòt espas ki nan lari a pou yon tan san limit. Lari rezidansyèl otorize ki gen restriksyon yo eskli. Aprann plis sou direksyon ak pakin isit la.

Bèt sèvis yo

Bèt sèvis ak bèt sèvis nan fòmasyon yo toujou akeyi pou akonpaye moun k ap okipe yo nan mize a. Nou pa pèmèt bèt sipò emosyonèl oswa bèt kay nan Mize a.

nurture_edited.jpg

Sal Enfimyè 

Sal Enfimyè Mize a sitiye akote ekspozisyon Lakou Rekreyasyon Imagination nan 3yèm nivo. 

Gid jwèt sansoryèl  Vini byento!

Nou nan pwosesis pou kreye yon gid jwèt sansoryèl ak yonterapis okipasyonèl lokal. Fanmi yo ak terapis yo ka itilize gid sa a pou jwe pou yo entegre apwòch jwèt ki ka geri pandan y ap vizite Mize a. Gid la pa pral konplè, men li ofri yon pwen depa pou kijan yo ka itilize chak ekspozisyon.

 

Ticketing sou entènèt

Nou ankouraje w achte tikè sou Entènèt pou konvenyans ou anba a.

Kazye  

Mize a gen depo kazye gratis ki disponib ak dimansyon 12x12x16". Resepsyon an ka mande yon kle sou yon baz premye vini, premye sèvi. 

Twalèt

Twalèt yo disponib nan chak nivo Mize a. Chwazi twalèt yo gen estasyon pou chanje tibebe.

Manje  

Nou gen ti goute ak dlo ki disponib pou achte nan biwo nou an. Nou akeyi manje ak bwè deyò nan Lakou oswa Sal Bonus sou demann nou an.

Asansè

Nou gen yon asansè ak ranp ki sèvi tout nivo Mize a, anndan kou deyò.

Lift chèz woulant

Gen yon asansè chèz woulant ki disponib pou jwenn aksè nan bato pirat nou an, Art Room, ak Bonus Room. Tanpri mande resepsyon an pou asistans.

bottom of page